Petycje / Petitions

Update, ogłoszenia oraz zmiany na serwerze.
Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Petycje / Petitions

Post by Tugaon » Fri Oct 04, 2019 10:28 pm

Znajdują się tutaj tylko wyniki petycji. Wszystkie podpisy są zbierane na discordzie w kanale petitions.
Only the results of the petition are here. All signatures are collected on a discord in petitions.

Regulamin petycji / Petitions rules:
PL
Show
 • Czas trwania to minimum tydzień i maksymalnie 2 tygodnie od stworzenia lub czas podany przez autora (nie mniej niż tydzień).
 • Data zamknięcia to ostateczny dzień w którym można składać podpis.
 • Zakaz spamowania, należy składać tylko podpisy.
 • Podpisywanie się przy pomocy MC jest zabronione.
 • Jedna osoba składa jeden podpis.
 • W przypadku kiedy jest aktywnych więcej petycji, należy podać nazwę lub numer do której petycji chce się podpisać.
 • W celu podpisania się należy podać nick (w przypadku jeśli jest inny niż na discordzie).
 • Proponowany schemat podpisu: [temat petycji] - Podpisuję się - [nick z gry]: [odpowiedź (jeśli istnieje)].
 • Ze względu na ograniczenia discorda, może być aktywna tylko jedna petycja na osobę do osiągnięcia maksymalnie 3 aktywnych petycji w jednym momencie.
ENG
Show
 • Duration up to a minimum of a week and a maximum of 2 weeks from creation or time given by the author (not less than a week).
 • Data limited to the final day on which you can sign.
 • No spamming, only signatures.
 • Signing with the MC is prohibited.
 • One person gives one signature.
 • If more petitions are active, use or dial the number when you want to sign the petition.
 • To sign, use a nickname (if different from the one on the discord).
 • Proposed signature scheme: [petition topic] - I sign - [game nickname]: [answer (if exists)].
 • Due to discord restrictions, only one petition per person may be active to reach a maximum of 3 active petitions at a time.
Aktywne / Active:
PL
Show
ENG
Show
Last edited by Tugaon on Fri May 15, 2020 9:33 am, edited 3 times in total.
Reason: Aktualizacja / Update

Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Petycje

Post by Tugaon » Fri Oct 04, 2019 10:29 pm

Wyniki / Results
PL
Show
Usunięcie Nie Gap Sie z roli tutora.
Show
Temat: Usunięcie Nie Gap Sie z roli tutora.
Serwer: Fixera
Data zamknięcia: 21.09.2019
Numer: 1
Podpisane osoby:

Code: Select all

Evenborn, Nuviusz, Lysoleq, Fortesque, Juggard
Osoby podpisane i nieaktywne na serwerze:

Code: Select all

Dummuc, Herves, Skip, Kociao
Odpowiedź administracji: Akceptacja.
Awans Nie Gap Sie na senior tutora.
Show
Temat: Awans Nie Gap Sie na senior tutora.
Serwer: Fixera
Data zamknięcia: 22.09.2019
Numer: 2
Podpisane osoby:

Code: Select all

Nie Gap Sie
Osoby podpisane i nieaktywne na serwerze:
Odpowiedź administracji: Odmowa.
Zmiana regulaminu pod względem przekleństw.
Show
Temat: Zmiana regulaminu pod względem przekleństw.
Serwer: Fixera, Xyla
Opis: Proponuję zmianę regulaminu dotyczącego przekleństw które pozwala nam na używanie niecenzuralnych słów w wypowiedziach, zachowując przy tym zdrowy rozsądek, wypowiedzi które są przesadnie niecenzuralne powinny być od razu mutowane bez chwili zastanowienia.
Data zamknięcia: 01.10.2019
Numer: 3
Podpisane osoby:

Code: Select all

Nuviusz, Juggard, Kacperek, Tuciek, Fortesque
Osoby podpisane i nieaktywne na serwerze:

Code: Select all

Dummuc
Odpowiedź administracji: Akceptacja.
Gdzie powinno być pvp?
Show
Temat: Gdzie powinno być pvp?
Odpowiedzi:
 1. Tak jak teraz - na wyznaczonych expach.
 2. Wszędzie, prócz miast.
 3. Tylko na expach.
Serwer: Fixera
Data zamknięcia: 04.05.2020
Numer: 4
Podpisane osoby:

Code: Select all

Wiselka (2), Bojowy Marjan (2), Xinolius (2), Kefu (2), Vielki Musk (2), Mateuszeq (2), Evenborn (2), Grakus (2), Ellifain (3), Elf (2)
Osoby podpisane i nieaktywne na serwerze:

Code: Select all

Aradyne Arek (2), Nuviusz (2), Rycerz Xyli (2)
Odpowiedź administracji: Oczekiwanie.
Zmiana regulaminu - Udowodnienie przeszkadzania, utrudniania gry itp. nie będzie skutkowało banem za trapowanie z użyciem MC
Show
Temat: Zmiana regulaminu - Udowodnienie przeszkadzania, utrudniania gry itp. nie będzie skutkowało banem za trapowanie z użyciem MC.
Serwer: Fixera, Xyla
Data zamknięcia:12.05.2020
Numer: 5
Podpisane osoby:

Code: Select all

Evenborn, Nuviusz, Wiselka, Vielki Musk, Ellifain, Aradyne Arek, Kefu
Osoby podpisane i nieaktywne na serwerze:
Odpowiedź administracji: Oczekiwanie.
ENG
Show
Where do you want to enable pvp?
Show
Topic: Where do you want to enable pvp?
Answers:
 1. As is now - on specific exp zones.
 2. Everywhere, but without towns.
 3. Only on exp zones.
Server: Fixera
End date: 04.05.2020
Number: 4
Players signed:

Code: Select all

Wiselka (2), Bojowy Marjan (2), Xinolius (2), Kefu (2), Vielki Musk (2), Mateuszeq (2), Evenborn (2), Grakus (2), Ellifain (3), Elf (2)
Players signed, but not active on server:

Code: Select all

Aradyne Arek (2), Nuviusz (2), Rycerz Xyli (2)
Administration answer: Pending.
Changing the rules - Proving to interrupt, hinder the game, etc. will not result in ban for trapping with MC
Show
Topic: Changing the rules - Proving to interrupt, hinder the game, etc. will not result in ban for trapping with MC.
Server: Fixera, Xyla
End date: 12.05.2020
Number: 4
Players signed:

Code: Select all

Evenborn, Nuviusz, Wiselka, Vielki Musk, Ellifain, Aradyne Arek, Kefu
Players signed, but not active on server:
Administration answer: Pending.
Last edited by Tugaon on Fri May 15, 2020 9:33 am, edited 2 times in total.
Reason: Aktualizacja / Update

Locked