Critical Crystal Ring

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Critical Crystal Ring

Post by gubihe » Tue Apr 23, 2019 1:34 pm

For English version click here

Witam. Na Fixerze od początku była możliwość trenowania postaci na Training Monkach zarówno będąc zalogowanym jak i AFK. Ponieważ na Xyli takiej możliwości nie ma i nie będzie, poniższy opis będzie się tyczył jedynie tego serwera. Każdy gracz podczas pierwszego logowania obok początkowych przedmiotów dodatkowo dostanie imienny Crystal Ring. Taki pierścień różni się od zwykłego (który jest do zdobycia np z Mummy) tym, że przez maksymalnie 2 godziny będzie przyznawał bonus do krytycznego uderzenia przez cały czas swojego działania.

Image

Pełne naładowanie oznacza +20% do szansy oraz +50% dodatkowych obrażeń krytycznych. Bonusy maleją wraz z upływem czasu wg wzoru -1% szansy co 6 minut oraz -1% obrażeń co ~2,5 minuty, a pełne naładowanie trwa 10 godzin, gdzie bonusy rosną wg wzoru +1% szansy co 30 minut oraz +1% obrażeń co 12 minut. Wartości aktualnego bonusu pokazywane są zarówno podczas patrzenia na przedmiot oraz w zakładce "Skills" przy wartościach "Critical".

Image

Ładowanie obywa się jedynie w otoczeniu magicznego kryształu który znajduje się na dachu świątyni. Obowiązuje tam strefa no-logout oraz protection zone, co oznacza, że można po ubraniu pierścienia w odpowiedni slot zamknąć klienta gry bez obaw o swoją postać - pozostanie tam nienaruszona do najbliższego server save lub ponownego połączenia się z grą - pierścień jednak nie zostanie naładowany ponad swój limit.

Image

Każdy nowo zdobyty ring (np z Mummy) na początku nie ma swoich właściwości i może zostać naładowany przez dowolnego gracza, więc w tym momencie można komuś go sprzedać lub ofiarować. Nadawaniem bonusu dla nowych Crystal Ringów oraz przypisywaniem ich do postaci zajmuje się NPC Asralius obecny na dachu świątyni. Co oznacza, że przedmiot jest imienny. Tylko jego właściciel może go nosić, ładować i otrzymywać bonusy. Każdy gracz może mieć nieograniczoną ilość naładowanych pierścieni, ale tylko te jeszcze nienaładowane można oddać komuś innemu aby zrobił z nich użytek.

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Critical Crystal Ring

Post by gubihe » Tue Apr 23, 2019 1:42 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello. On Fixera from the beginning there was possibility to train the characters on Training Monks, both being logged in or AFK. Since there is no such option on Xyla, the description below will apply only to this server. Each player during the first login next to the initial items will additionally get a personal Crystal Ring. Such a ring differs from the usual one (which is to be gained, for example, from Mummy) in that for a maximum of 2 hours it will grant a critical hit bonus throughout its entire 2 hours duration.

Image

Full charge means + 20% chance and + 50% additional critical damage. Bonuses decrease with the passage of time according to the formula -1% chance every 6 minutes and -1% damage every ~2.5 minutes, while full charge lasts 10 hours, where bonuses increase by formula + 1% chance every 30 minutes and + 1% damage every 12 minutes. The values ​​of the current bonus are shown both when looking at the item and in the "Skills" tab with "Critical" values.

Image

Charging only takes place surrounded by a magical crystal that is located on the roof of the temple. There is a no-logout zone and a protection zone, which means that you can close the game client without having to worry about your character - it will stand there until the next server save or rejoin the game - but the ring will not be charged over its limit.

Image

Each newly ring (eg from Mummy) at the beginning has no abilities and can be charged by any player, so at this point you can sell or offer it to someone. The NPC Asralius present on the roof of the temple deals with the bonus for new Crystal Rings and their ability to the character. What means that the item is personal - only its owner can wear it, charge it and receive bonuses. Each player can have an unlimited number of charged rings, but only those uncharged can be given to someone else to make use of them.

Locked