Konkurs: 1 z 9

Konkursy organizowane przez administrację oraz graczy.
Locked
Panda
Posts: 16
Joined: Thu Dec 26, 2019 1:27 pm

Konkurs: 1 z 9

Post by Panda » Tue May 26, 2020 7:47 pm

1 z 9

Witam wszystkich zainteresowanych na pierwszej edycji tibioturnieju 1 z 10.


1. ZGŁOSZENIA:

Turniej zorganizowany jest dla osób nowych na serwerze
Zgłosić do turnieju można się poprzez wiadomość do mnie: na forum, w grze lub na discordzie.

Lista osób, które zgłosiły swoje zainteresowanie turniejem, jest dostępna publicznie w tym temacie - każda osoba grająca dłużej na serwerze może zgłosić sprzeciw do Waszego uczestnictwa.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 9 graczy, ze względu na ograniczoną przestrzeń.
Aktualnie: 8/8

Lista osób chcących wziąć udział w turnieju:
Master Drunkk (Nie może wziąć udziału)
Navath
Adrian
Reclaf (Rozgrzeszony)
Pepesza (Nie weźmie udziału z powodu nieobecności w grze)
Dziq
Kwiatuszek
Macko Rakieta
Jerzy Kiler
Lysobrody

2. NA CZYM POLEGA GRA:

Turniej sprawdza waszą wiedzę o serwerze: questach, miejscach, wydarzeniach, historii itd.
Każdy z uczestników może 2 razy udzielić błędnej odpowiedzi, po 3ciej błędnej odpowiedzi odpada z gry zachowując zdobyte nagrody (ilość "żyć" będzie widoczna dla wszystkich) - zmienia się to w finale

I. W pierwszej części wedle wylosowanej kolejności każdy z uczestników otrzyma po 2 pytania z kategorii "łatwe", warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum 1 z tych pytań.

II. W drugiej części turnieju mamy 3 kategorie pytań: łatwe, średnie, trudne.
Grę zaczynamy od tej samej osoby co w pierwszym etapie, losuje kategorię pytania po czym gracz decyduje czy chce usłyszeć pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, czy też przekazuje pytanie wskazanemu przez siebie graczowi.
Jeśli wyznaczony uczestnik odpowie poprawnie, może zdecydować po wylosowaniu kategorii pytania czy na nie odpowiada, czy przekazuje je wskazanemu graczowi.
Jeśli wyznaczony uczestnik odpowie błędnie traci życie, a osoba która wskazała go do odpowiedzi, wyznacza kolejną osobę do odpowiedzi ponownie.
Etap ten trwa tak długo, aż tylko 3 osoby pozostaną w grze.

III. W tej rundzie pula pytań ograniczona jest do 10 na uczestnika, oraz jedyne dostępne kategorie pytań to średnie oraz trudne.
Życie każdego z pozostałych uczestników odnawia się do 3
Zawodnicy odpowiadają kolejno na 10 losowych pytań (jeśli pozwoli im na to ilość żyć) a osoba z największą ilością poprawnych odpowiedzi z tej rundy zwycięża


Uwaga! Na pytania należy odpowiadać niezwłocznie - jeśli będzie podejrzenie, że ktoś oszukuje może zostać wykluczony z turnieju bez zachowania dotychczasowych nagród.
Przeszkadzanie innym graczom w odpowiedzi może skutkować tym samym.

3. NAGRODY:

Kategorie pytań:
Łatwe: 5k, Hailstorm rod, Guardian shield, Knight armor, 100x health potion, 100x mana potion, water skin, epic diamond sceptre, ice rapier, shard

Średnie: 1cc, 50x honeycomb, mind stone, 5x iron ore, stuffed toad, knight legs, devil helmet, 5x club ring, 20x time ring, warrior helmet, war hammer, crown armor, jewelled backpack, epic knight armor, epic war hammer, deer trophy, epic glacier shoes, 3x axe ring, 100x strong mana potions, 100 x strong healt potions, wand of inferno

Trudne: 3cc, 100x minotaur leather, green dragon scale, stamina potion, lightning legs, platinum amulet, crusader helmet, haunted blade, mage addon (male), marlin trophy (parts), ring of healing, stealth ring, obsidian knife (parts), 20x shard, boots of haste, 100x talon, Music Sheet (Fourth Verse)

Nagroda dla zwycięzcy: relic sword

4. KIEDY TURNIEJ SIĘ ODBĘDZIE:

W niedzielę 31.05.2020r. godzina 18:00. Czasu Polskiego w deppo Rookgaard.
Last edited by Tugaon on Fri May 29, 2020 5:21 pm, edited 4 times in total.

Panda
Posts: 16
Joined: Thu Dec 26, 2019 1:27 pm

Re: Konkurs: 1 z 9

Post by Panda » Tue May 26, 2020 7:59 pm

1 from 9

Hello everyone interested in the first edition Tibia Tournament 1 from 10.

1. APPLICATIONS

Tournament is for new players on server
You can participate by sending message to me via: forum, game, discord.

Players list who are participate in tournament is available publicity inside this topic - every person who is playing longer on the server can send to me an objection to your participation.

In the tournament can participate max 9 players, because we have limited space.
Actual:L 8/8

Players list that will participate in tournament:
Master Drunkk (Can't participate)
Navath
Adrian
Reclaf (Can participate)
Pepesza (Will not participate due to absence from the game)
Dziq
Kwiatuszek
Macko Rakieta
Jerzy Kiler
Lysobrody

2. HOW TO PLAY:

The tournament checks your knowledge of the server: quests, places, events, stories, etc.
Each participant can give the wrong answer twice, after the third incorrect answer he drops out of the game keeping the prizes (the number of "lives" will be visible to everyone) - this changes in the final

I. In the first part, according to the drawn order, each participant will receive 2 questions from the "easy" category, the condition for going to the next stage is giving the correct answer to a minimum of 1 of these questions.

II. In the second part of the tournament we have 3 categories of questions: easy, medium, hard.
The game starts with the same person as in the first stage, randomizes the category of the question and then the player decides whether he wants to hear the question and try to answer it, or passes the question to the player he indicates.
If the selected participant answers correctly, he or she can decide after drawing the categories whether to answer them or pass them on to the selected player.
If the designated participant answers incorrectly he loses his life, and the person who indicated him to answer, nominates another person to answer again.
This stage lasts until only 3 people remain in the game.

III. In this round, the pool of questions is limited to 10 per participant, and the only available categories of questions are medium and hard.
The life of each of the other participants is renewed to 3
Players answer 10 random questions in turn (if the number of lives allows them) and the person with the most correct answers from this round wins


Warning! Questions should be answered immediately - if you suspect that someone is cheating, you can be excluded from the tournament without keeping the existing prizes.
Disturbing other players in response may result in the same.

3. PRIZES:

Question categories:
Easy: 5k, Hailstorm rod, Guardian shield, Knight armor, 100x health potion, 100x mana potion, water skin, epic diamond sceptre, ice rapier, shard

Medium: 1cc, 50x honeycomb, mind stone, 5x iron ore, stuffed toad, knight legs, devil helmet, 5x club ring, 20x time ring, warrior helmet, war hammer, crown armor, jewelled backpack, epic knight armor, epic war hammer, deer trophy, epic glacier shoes, 3x axe ring, 100x strong mana potions, 100 x strong healt potions, wand of inferno

Hard: 3cc, 100x minotaur leather, green dragon scale, stamina potion, lightning legs, platinum amulet, crusader helmet, haunted blade, mage addon (male), marlin trophy (parts), ring of healing, stealth ring, obsidian knife (parts), 20x shard, boots of haste, 100x talon, Music Sheet (Fourth Verse)

Prize for the winner: relic sword

4. WHEN THE TOURNAMENT WILL BE TAKEN:

On Sunday, 31/05/2020 18:00 Polish Time in Rookgaard deppo.
Last edited by Tugaon on Fri May 29, 2020 5:22 pm, edited 4 times in total.
Reason: Participants and rewards update

Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Konkurs: 1 z 9

Post by Tugaon » Fri Jun 05, 2020 6:48 pm

[PL]
Ostatecznie w turnieju wzięły udział 4 osoby:
Kwiatuszek
Dziq
Jerzy Kiler
Lysobrody

Każdy z uczestników za sam udział dostał nagrodę w wysokości 20cc oraz stamina potion.

Turniej zwyciężył Jerzy Kiler otrzymując Epic Relic sword oraz zachowując zdobyte nagrody za odpowiedzi (a te Mu dopisały :)).

Pierwsza edycja turnieju dobiegła końca, dziękuję wszystkim uczestnikom oraz wspierającym i sponsorom (kolejność wedle dołączenia do projektu):
Wiselka
Tugaon
Evenborn
Kefu

[ENG]
Finally, 4 people took part in the tournament:
Kwiatuszek
Dziq
Jerzy Kiler
Lysobrody

Each participant received a 20cc prize and stamina potion for their participation.

The tournament was won by Jerzy Kiler, who received the epic relic sword and kept the prizes he received for his answers (which they added to him :)).

The first edition of the tournament has come to an end, thank you to all participants and supporters and sponsors (order according to joining the project):
Wiselka
Tugaon
Evenborn
Kefu

Locked