[Zakończony/Ended] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Konkursy organizowane przez administrację oraz graczy.
Tugaon
Site Admin
Posts: 51
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

[Zakończony/Ended] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Tugaon » Thu Mar 05, 2020 5:40 pm

Na czym polega zabawa?/What is fun about?
Show
[PL]
Codziennie na serwerze odbywa się losowanie lotto. Wybierane są w nim 3 liczby z przedziału 1-10, które się nie powtarzają. Zadaniem każdej osoby biorącej udział w zabawie jest odgadnięcie sumy kolejnych losowań lotto. W momencie kiedy losowanie odbyło się, liczba otrzymanych punktów to różnica sumy liczb z losowania z liczbą podaną przez osobę. Na koniec osoba z najmniejszą liczbą punktów wygrywa. Suma powinna być z przedziału 6 - 27.

[ENG]
A lotto draw takes place on the server every day. It chooses 3 numbers from 1-10 that do not repeat. The task of each person participating in the game is to guess the sum of subsequent lotto draws. When the draw took place, the number of points received is the difference between the sum of the numbers from the draw and the number given by the person. Finally, the person with the least points wins. The sum should be between 6 and 27.
Przykłady/Examples
Show
[PL]
Przykład zgadywania oraz losowania:
Wylosowano liczby: 1, 3, 7.
Suma wylosowanych liczb: 11.
Suma od osoby zgadującej: 15.
Liczba otrzymanych punktów: 4 (15 - 11 = 4).

Wylosowano liczby: 1, 3, 7.
Suma wylosowanych liczb: 11.
Suma od osoby zgadującej: 6.
Liczba otrzymanych punktów: 5 (11 - 6 = 5).

[ENG]
An example of guessing and drawing:
The numbers: 1, 3, 7 were drawn.
Total numbers drawn: 11.
Sum from the guessing person: 15.
Number of points received: 4 (15 - 11 = 4).

The numbers: 1, 3, 7 were drawn.
Total numbers drawn: 11.
The sum of the guessing person: 6.
Number of points received: 5 (11 - 6 = 5).
Regulamin
Show
PL
Show
 1. Zakaz używania MC, więcej niż 1 konta etc. Bierzesz udział jako jedna osoba.
 2. Wszelkie próby oszustwa, spamowania, utrudniania udziału w zabawie itp. będą karane względem poziomu przewinienia. Może to być blokada udziału w konkursach, zabawach, a nawet i ban.
 3. Zabawa trwa przez 7 dni od jej startu, czyli musi odbyć się 7 losowań.
 4. Udział bierze każdy ktoś poda sumę. Jednak wszystkie dni nieobecności od startu konkursu są liczone, więc pisząc sumę na 2 dzień, posiada się już 1 dzień nieobecności.
 5. Przy odbieraniu nagrody należy podać nick oraz serwer gdzie ma zostać ona przekazana.
 6. Sumę liczb jaka będzie w losowaniu należy podać do godziny 20:30 danego dnia w którym odbędzie się losowanie. Wszystkie posty w późniejszym terminie są brane pod uwagę na następny dzień (jeśli odbywa się losowanie).
 7. Edytowanie jak i usuwanie postów są dowodem na unieważnienie udziału w losowaniu w danym dniu.
 8. W przypadku nie podania sumy w danym dniu, osoba otrzymuje +10 punktów.
 9. Liczby z losowania są brane pod uwagę tylko z jednego serwera i jest nim Fixera. Jeśli nie będzie liczb to wtedy brane są z Xyli.
 10. Liczby z losowania są brane pod uwagę tylko ze strony głównej serwera. W przypadku kiedy takich liczb brak na obu serwerach, zabawa jest przedłużana o każdy dzień kiedy ich nie ma.
 11. Możliwe jest, aby kilka osób znajdowało się na tym samym miejscu w wynikach.
 12. Zabawa odbywa się tylko na forum ze względu na możliwość sprawdzenia edycji itp.
 13. Punkty z wyników nie są brane pod uwagę do globalnego rankingu. Liczą się tylko miejsca.
 14. Punkty do globalnego rankingu zdobywa się według miejsca:
  • 1. 4 punkty.
  • 2. 3 punkty.
  • 3. 2 punkty.
  • 4-*. 1 punkt.
 15. Punkty z globalnego rankingu można wymienić na nagrody.
ENG
Show
 1. Prohibition of using MC, more than 1 account etc. You participate as one person.
 2. All attempts to cheat, spam, hinder participation etc. will be punished according to the level of the offense. It can be a blockage of participation in competitions, games and even ban.
 3. The game lasts for 7 days from its start, i.e. there must be 7 draws.
 4. Everyone can participate, just give the sum. However, all days of absence are counted from the beginning, so after they post the sum for the 2nd day, they already has 1 day of absence.
 5. When receiving reward, enter the nickname and server where it will be given.
 6. The sum of numbers that will be in the draw should be given by 20:30 on the day of the draw. All posts at a later date are taken into account for the next day (if a draw takes place).
 7. Editing and deleting posts are proof of annulment of participation in the draw on a given day.
 8. If the sum is not given on a given day, the person got +10 points.
 9. Numbers from the draw are taken into account only from one server and it is Fixera. If there are no numbers then they are taken from Xyla.
 10. Numbers from the draw are only taken from the server's home page. In the event that such numbers are missing on both servers, the fun is extended by every day when they are gone.
 11. It is possible for several people to be in the same place in the results.
 12. The game takes place only on the forum due to the possibility of checking the editing, etc.
 13. Points from results are not included in the global ranking. Only places matter.
 14. Points for the global ranking are obtained by place:
  • 1. 4 points.
  • 2. 3 points.
  • 3. 2 points.
  • 4-*. 1 point
 15. Points from the global ranking can be exchanged for prizes.
Nagrody/Rewards
Show
[PL]
Nagrody nie są ostateczne i można zawsze coś dodać lub usunąć!

50 punktów - Beach Backpack, Baby Seal Doll, Wooden Doll.
25 punktów - Camouflage Bag, Beach Bag, Viking Shield Schema, Stamina Potion.
8 punkty - Winning Lottery Ticket, Rusty Item (Semi-Rare), Pacc Rune (30 dni).
4 punkty - Red Surprise Bag, Pacc Rune (7 dni), Flask of Rust Remover.
2 punkty - Red Gem, Blue Gem, Violet Gem, Yellow Gem, 5x Small Diamond.
1 punkt - Blue Surprise Bag.

[ENG]
The awards are not final and you can always add or remove something!

50 points - Beach Backpack, Baby Seal Doll, Wooden Doll.
25 points - Camouflage Bag, Beach Bag, Viking Shield Schema, Stamina Potion.
8 points - Winning Lottery Ticket, Rusty Item (Semi-Rare), Pacc Rune (30 dni).
4 points - Red Surprise Bag, Pacc Rune (7 dni), Flask of Rust Remover.
2 points - Red Gem, Blue Gem, Violet Gem, Yellow Gem, 5x Small Diamond.
1 point - Blue Surprise Bag.
Ranking globalny/Global ranking
Show
 1. Wiselka - 12 points
 2. Panda - 6 points
 3. Kreto - 5 points
 4. kozak2005 - 5 point
 5. Fortesque - 4 points
 6. Powsinoga - 1 point
 7. toja - 1 point
 8. Evenborn - 1 point
Aktualne wyniki/Actual results
Show
Lotto Sums
Show
 1. 06.04.2020 - 7
 2. 07.04.2020 - 17
 3. 08.04.2020 - 18
 4. 09.04.2020 - 16
 5. 10.04.2020 - 23
 6. 11.04.2020 - 17
 7. 12.04.2020 - 19
Dni/Days: 7
 • Wiselka - 13, 17, 19, 16, 20, 14, * (23 points)
  kozak2005 - 16, 19, 14, 17, 15, 19, 17 (28 points)
  Fortesque - 15, 16, 17, *, 14, 8, 16 (41 points)
  Panda - 18, 12, 14, 17, 20, 12, 14 (34 points)
Last edited by Tugaon on Mon Apr 13, 2020 3:05 pm, edited 10 times in total.
Reason: Aktualizacja wyników / Results update.

User avatar
Wiselka
Posts: 13
Joined: Fri Jun 21, 2019 12:32 pm
Location: Kraków

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Wiselka » Mon Apr 06, 2020 8:22 am

Poniedzialek 13

kozak2005
Posts: 8
Joined: Sat Oct 19, 2019 1:48 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by kozak2005 » Mon Apr 06, 2020 11:19 am

poniedziałek 16

Fortesque
Posts: 9
Joined: Sun Sep 30, 2018 4:30 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Fortesque » Mon Apr 06, 2020 2:32 pm

Poniedziałek - 15

Panda
Posts: 16
Joined: Thu Dec 26, 2019 1:27 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Panda » Mon Apr 06, 2020 8:24 pm

Poniedziałek: 18

kozak2005
Posts: 8
Joined: Sat Oct 19, 2019 1:48 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by kozak2005 » Tue Apr 07, 2020 2:19 am

wtorek 19

User avatar
Wiselka
Posts: 13
Joined: Fri Jun 21, 2019 12:32 pm
Location: Kraków

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Wiselka » Tue Apr 07, 2020 9:37 am

wtorek 17

Fortesque
Posts: 9
Joined: Sun Sep 30, 2018 4:30 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Fortesque » Tue Apr 07, 2020 11:00 am

Wtorek - 16

Panda
Posts: 16
Joined: Thu Dec 26, 2019 1:27 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Panda » Tue Apr 07, 2020 7:10 pm

Wtorek: 12

Fortesque
Posts: 9
Joined: Sun Sep 30, 2018 4:30 pm

Re: [Trwa/In Progress] Zgadywanie sumy lotto / Lotto sum guessing - III Edition

Post by Fortesque » Wed Apr 08, 2020 10:46 am

Środa - 17

Locked