Rozszerzenie klienta / Client extension

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 56
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Rozszerzenie klienta / Client extension

Post by gubihe » Thu Mar 04, 2021 11:26 pm

For English version click here

Witam.

W tym poradniku chciałbym przybliżyć co oferuje nasze autorskie rozszerzenie do Cipsoftowego klienta. Całość składa się z dwóch dodatkowych plików które są dołączone do archiwum do pobrania ze strony - launcher.bat oraz ddraw.dll które należy albo wypakować z całą zawartością archiwum lub przenieść ręcznie do katalogu z klientem.

Image
  • plik ddraw.dll odpowiada za wszystkie opisane niżej nowości - WSAD, okienka tasków, bestiary, charmsów, updatera
  • ponieważ "nie da się" podmienić zaktualizowanego pliku ddraw.dll podczas uruchomionego klienta, plik launcher.bat odpowiada za sprawdzenie czy istnieje nowsza wersja rozszerzenia (plik new_ddraw.dll), a jeśli istnieje, to go podmienia i uruchamia klienta Tibii
Oczywiście można uruchamiać klient normalnie, lecz wtedy trzeba samodzielnie przenosić plik new_ddraw.dll na miejsce ddraw.dll, bo w przeciwnym wypadku klient będzie próbował aktualizować się za każdym uruchomieniem.

1. Bonus za grę bez bota.

Image

Rozszerzenie monitoruje czy podczas rozgrywki gracz korzysta z zewnętrznego oprogramowania (sprawdzane są najpopularniejsze boty, m.in. ElfBot, TibiaAuto, TibiaBot NG, itd.). Gracz logując się otrzymuje 10% więcej doświadczenia z zabijanych potworków, a po wykryciu uruchomienia bota bonus jest wyłączany.

2. Podgląd tasków.

Mając aktywne taski (poradnik) istnieje możliwość podglądu na żywo ich postępów. W okolicy ekwipunku został dodany przycisk oznaczony literą "T" - zarówno przy powiększonym podglądzie jak i "zminimalizowanym".

Image Image

Okno zostało podzielone na 2 kategorie - Monsters oraz Items i jest automatycznie aktualizowane co każde zabicie potworka tak długo jak jest włączone.

Image

Okno - jak każde inne w kliencie Cipsoftu - domyślnie blokuje możliwość interakcji z innymi elementami klienta (używanie przedmiotów, korzystanie z czatu, zaznaczanie potworka w okienku Battle). Aby to obejść i mieć możliwość aktywnego okna jednocześnie z możliwością gry została dodana ikonka zakrzywionej strzałki w prawym-górnym rogu okienka tasków.

Image

Jeśli jest wciśnięta, blokuje interakcję przycisków Monsters/Items/Ok, ale w dalszym ciągu pozwala na przemieszczanie okna w dowolne miejsce gry, a co ważniejsze, pozwala na swobodne korzystanie z klienta. Jeśli ikonka nie jest aktywna, okno zachowuje się jak każde inne, czyli pozwala na jego obsługę jednocześnie blokując interakcję z klientem.

3. Chodzenie za pomocą klawiszu WSAD oraz atakowanie spacją.

Image

Po lewej stronie zakładki kanału "Default" został dodany checkbox - można go zmieniać zarówno klikając w niego jak i skrótem CTRL+TAB. Jeśli jest aktywny klawisza WSAD służą do przemieszczania postaci w obu osiach, natomiast klawisze QEZC służą do poruszania się po skosie. Dodatkowo, spacja wtedy atakuje kolejne potworki na liście Battle (kolejne kliknięcia przenoszą zaznaczenie na kolejne potworki jeśli jest ich więcej).

4. Mounty.

Image

Jest to główna funkcjonalność rozszerzenia. Wprowadza ona możliwość ujeżdżania potworków, które oryginalnie pojawiło się dopiero w wersji 8.70 klienta Cipsoftu. Dostęp do nowego okna odbywa się w ten sam sposób co dotychczasowe wejście w ustawienia outfitu, a dodatkowe pozycje Mount/Dismount pozwalają na szybkie przełączanie ostatnio wybranego mounta.

Image Image

Na chwilę obecną klient obsługuje Tamed Panda, Midnight Panther oraz Neon Sparkid, gdzie do zdobycia póki co jest tylko Panda. Żyje ona w którymś z lasów, a próbę jej zdobycia realizuje się z użyciem liści, które trzeba znaleźć na mapie.


5. Bestiary oraz Charms.

Zostały opisane w tym poradniku.

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 56
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Rozszerzenie klienta

Post by gubihe » Thu Mar 04, 2021 11:42 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello.

In this guide, I would like to introduce you to what our own Cipsoft client extension offers. The whole thing consists of two additional files that are attached to the archive to be downloaded from the website - launcher.bat and ddraw.dll, which must either be unpacked with the entire contents of the archive or manually moved to the client directory.

Image
  • the ddraw.dll file is responsible for all the news described below - WSAD, tab windows, bestiary, charms, updater
  • because "it is impossible" to replace the updated ddraw.dll file while the client is running, the launcher.bat file is responsible for checking if there is a newer version of the extension (the new_ddraw.dll file), and if it exists, it replaces it and starts the Tibia client
Of course, you can run the client normally, but then you have to move the new_ddraw.dll file to the ddraw.dll location yourself, otherwise the client will try to update itself every time you start it.

1. Bonus for playing without a bot.

Image

The extension monitors whether the player uses external software during the game (the most popular bots are checked, including ElfBot, TibiaAuto, TibiaBot NG, etc.). When logging in, the player receives 10% more experience from the killed monsters, and when the bot is triggered, the bonus is disabled.

2. Preview of tasks.

Having active tasks (guide), you can preview their progress live. A button marked with the letter "T" has been added to the inventory area - both with enlarged and "minimized" view.

Image Image

The window has been divided into 2 categories - Monsters and Items and it is automatically updated every time you kill a monster, as long as it is turned on.

Image

The window - like any other in the Cipsoft client - by default blocks the possibility of interacting with other elements of the client (using items, chat, selecting a monster in the Battle window). To work around this and to be able to have the active window active at the same time as the game option, a curved arrow icon was added in the upper-right corner of the window.

Image

If it is pressed, it blocks the interaction of the Monsters/Items/Ok buttons, but still allows you to move the window anywhere in the game, and more importantly, allows you to use the client freely. If the icon is not active, the window behaves like any other, i.e. allows you to operate it while blocking interaction with the client.

3. Walking with the WSAD key and attacking with the spacebar.

Image

On the left side of the "Default" channel tab, a checkbox has been added - it can be changed both by clicking on it and with the CTRL+TAB shortcut. If the WSAD keys are pressed, they are used to move the character in both axes, while the QEZC keys are used to move diagonally. Additionally, the space bar attacks the next monsters on the Battle list (successive clicks move the selection to the next monsters, if there are more of them).

4. Mounts.

Image

This is the main functionality of the extension. It introduces the option of riding monsters, which originally only appeared in version 8.70 of the Cipsoft client. Access to the new window is done in the same way as the current entry into outfit settings, and additional Mount/Dismount positions allow you to quickly switch the last selected mount.

Image Image

At the moment, the client supports Tamed Panda, Midnight Panther and Neon Sparkid, where only Panda is available for purchase. It lives in one of the forests, and the attempt to get it is carried out with the use of leaves that need to be found on the map.


5. Bestiary and Charms.

They are described in this guide.

Locked