Weryfikacja AFK / AFK verification

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Weryfikacja AFK / AFK verification

Post by gubihe » Mon Mar 16, 2020 4:06 pm

For English version click here

Witam. Zgodnie z zapisem w regulaminie, na Fixerze obowiązuje zakaz używania cavebota będąc AFK (nie dosłownie z dala od komputera, lecz bez bezpośredniej kontroli gracza), a na Xyli całkowity bez wyjątków. Aby łatwiej było określić kto faktycznie jest AFK, a kto ogląda film na drugim monitorze bądź czyta książkę przy komputerze, na Fixerze został wprowadzony system, który to weryfikuje. Zadanie polega na tym, by za pomocą komendy !bot odpowiedzieć na pytanie wyświetlone niebieskim tekstem na kanale Default. Aby nie było możliwości przeoczenia weryfikacji, gracz zostanie o tym poinformowany za pomocą powtarzających się efektów zarówno w oknie gry:

Image

jak i w prawym menu klienta:

Image
Przykład: Słowo "help" - wpisujemy !bot 4.

Uwagi:
- kontrolowany gracz ma 3 próby lub 90 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi
- niezaliczenie kontroli nie niesie bezpośrednio za sobą żadnych konsekwencji - jest to jedynie informacja załodze serwera, by sprawdzić dane nagranie pod kątem uczciwości gracza która dopiero wtedy ewentualnie nałoży karę
- kontrola spotka jedynie graczy którzy zdobywają doświadczenie, a więc nie pokaże się graczom stojącym na training monkach, czy spacerującym po mieście

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 61
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Weryfikacja AFK / AFK verification

Post by gubihe » Mon Mar 16, 2020 4:26 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello. As stated in the regulations, on Fixera it's forbidden to use cavebot being AFK (not literally away from the computer, but without direct control of the player), and on Xyla total without exceptions. To make it easier to determine who is actually AFK and who is watching the movie on the second monitor or reading a book at the computer, a system has been introduced on Fixera that verifies it. The task is to use the !bot command to answer the question displayed in blue text on the Default channel. In order for the verification not to be missed, the player will be notified by repetitive effects both in the game window:

Image

as well as in the client's right menu:

Image
Example: Word "help" - write !bot 4.

Comments:
- the controlled player has 3 attempts or 90 seconds to give the correct answer
- failure to pass the control has no direct consequences - this is only information to the server staff to check the recording in terms of player integrity, which will then eventually impose a penalty
- the control will only meet players who are gaining experience, so they will not be shown to players standing on training monks or walking around the city

Locked