Mining + Smithing

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 59
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Mining + Smithing

Post by gubihe » Fri Aug 31, 2018 10:42 pm

For English version click here

Witam w poradniku dotyczącym craftowania przedmiotów na który składają się dwa niezależne mechanizmy - miningu i smithingu.

1. Mining
Pierwszy z nich - mining - to wydobywanie 4 rodzajów minerałów z kryształowych skał, które pojawiają się losowo na ścianach w kilku jaskiniach. Do wydobycia są następujące minerały wraz z odpowiadającymi im kryształami:
 • iced soil Image z Image i Image
 • neutral matter Image z Image i Image
 • energy soil Image z Image i Image
 • natural soil Image z Image i Image
Z mniejszych kryształów (takich jak Image) można wydobyć 1 lub 2 minerały, natomiast z większych 2 lub 3. Może się zdarzyć, że gracz nic nie otrzyma, a szansa na wydobycie rośnie wraz ze skillem miningu. Wydobycie minerałów z mniejszych kryształów jest nagradzane 2 punktami do umiejętności a z większego 5 punktami. Aby utrudnić kopanie minerałów, każde wydobycie zmniejsza ilość souli o 1, a gdy gracz nie ma żadnego, dalsze kopanie nie jest możliwe. Dodatkowo, mniejsze kryształy umożliwiają tylko jedną próbę wydobycia, natomiast większe aż 3. Oznacza to, że z większego kryształu można pozyskać maksymalnie 9 minerałów, a z mniejszego 2.

Image

Do wydobywania minerałów można używać zwykłego picka, a akcjom towarzyszą odpowiednie animacje. Kryształ po zniszczeniu pojawia się po pewnym czasie w innym miejscu tej samej jaskini, w tej samej lub innej formie (wielkości i typie). Aby jednak rozpocząć przygodę z kopaniem należy wykonać quest u odpowiedniego NPC, który wprowadzi gracza w tajniki pozyskiwania minerałów.

2. Smithing
Ostatnim mechanizmem jest - smithing - czyli możliwość ulepszania oraz tworzenia przedmiotów.

a) Tworzenie
Zaczęcie przygody z tworzeniem rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem miningu, ponieważ do stworzenia jakiegokolwiek przedmiotu wymagane jest posiadane wskazanej ilości minerałów. NPC Orik w Luminis pomoże każdemu chętnemu nauczyć się smithingu oraz sprzeda podstawowe schematy, z których dowiemy się w co jest potrzebne w tworzeniu wskazanego przedmiotu oraz jaki poziom umiejętności jest wymagany.

Image

Przy tworzeniu wymagany jest:
 • Schemat - Image
 • Młotek - Image
 • Wskazana ilość minerałów oraz poziomu umiejętności - zapisane w schemacie.
W celu stworzenia przedmiotu udajemy się do Luminis nad NPC Orik, gdzie znajduje się pomieszczenie z możliwością tworzenia i ulepszania przedmiotów. Tutaj kładziemy schemat na blacie i używamy młotka na kowadle. Jeśli spełniliśmy wszystkie wymagania, wtedy na schemacie pojawia się wytworzony przez nas przedmiot. Schemat oczywiście nie znika co czyni go wielokrotnego użytku. Dodatkowo za każdy poprawnie stworzony przedmiot otrzymuje się 10 pkt do poziomu umiejętności.

Image

b) Ulepszanie
Ulepszanie przedmiotów jest jeszcze prostsze. Naszym zadaniem jest położenie przedmiotu, który chcemy ulepszyć na blat po czym kliknąć na zestaw narzędzi (Image). Szansa na ulepszenie jest równa z posiadanym poziomem umiejętności (np. 23 poziom smithingu to 23% na ulepszenie). Istnieją tylko 4 próby na ulepszenie przedmiotu. W tych próbach przedmiot może zostać ulepszony lub zniszczony.

Istnieje również możliwość naprawy przedmiotu (powrót do pierwotnego stanu) po przez zakup specjalnego repair soil (Image) u NPC Orik w Luminis. Jednak jest to koszt 50.000 gp oraz wymagana ranga Huntsman u NPC Volvig w taskach. Przedmiot może być naprawiany nieskończoną ilość razy.

Punkty umiejętności:
 • 5 pkt - udane ulepszenie
 • 1 pkt- nieudane ulepszenie
Każda próba ulepszenia przedmiotu dodatkowo zmienia jego nazwę:
Bronie: blunt, modified, supreme, epic, legendary
Opancerzenie: damaged, modified, supreme, epic

Image

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 59
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Mining + Smithing

Post by gubihe » Sat Sep 01, 2018 4:43 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Welcome in tutorial where you can find informations about crafting items. There are two independent mechanics - mining and smithing.

1. Mining
First of them - mining - it's a extraction 4 types of minerals from crystal rocks. These rocks spawns randomly on walls in a few caves.
You can extract minerals from those crystals:
 • iced soil Image from Image and Image
 • neutral matter Image from Image and Image
 • energy soil Image from Image and Image
 • natural soil Image from Image and Image
From smaller crystals (like Image) you can extract 1-2 minerals, but from larger 2-3 minerals. There is a chance that player will got nothing. Chance to extract is raising with mining skill. Smaller crystals gives 2 points to skill and larger 5 points. Extraction is difficult, because every extraction takes 1 soul point and when player don't have any soul points then extraction is unvalaible. Smaller crystals have 1 try to extraction, larger have 3 - that means you can extract from larger crystals maximum 9 minerals, small maximum 2.

Image

To extract minerals you can use pick. When extracting there will be special animations. Crystal after destroy will spawn in the same cave, but in diffrent place and in the same or diffrent form (size and type). To start adventure in mining you need to do a quest.

2. Smithing
The last one is - smithing - possibility to upgrade or create items.

a) Creating
Begginning adventure in item creating is stared with mining, because to create item you need selected amount of minerals. NPC Orik in Luminis can teach everyone interested in smithing and also he will sell some schemas. From that schemas also we can know what minerals are needed and what level of smithing skill we must have.

Image

To create item we need:
 • Schema - Image
 • Hammer - Image
 • Minerals and smithing level - written in schema.

To create an item we must go to Luminis above NPC Orik, where located is room with tools to create and upgrade items. We must place schema on counter and use hammer on anvil. If we meet the requirements then on the schema will show up created item. Schema will not vanish, because it is reusable. Additional for every created item we will receive 10 points to smithing level.

Image

b) Upgrading
Upgrading is very simple. Our job is to place item what we want to upgrade on counter and we must use toolbox (Image). Chance to upgrade is equal our smithing level (eg. 23 smithing level is 23% chance to upgrade). There are only 4 attempts to upgrade. In these attempts item can be upgraded or destroyed (have better or worse statistics).

There is also a possibility to repair an item (return to default state). To do that we need to buy special item - repair soil (Image) - from NPC Orik in Luminis. It's cost 50.000 gp and we must have Huntsman rank from NPC Volvig in tasks. Item can be repaired infinite.

Smithing level points:
 • 5 pkt - successful upgrade
 • 1 pkt- unsuccessful upgrade
Every upgrade attempt additionally changes item name:
Weapons: blunt, modified, supreme, epic, legendary
Armor: damaged, modified, supreme, epic

Image

Locked