Klient Android / Android client

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 42
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Klient Android / Android client

Post by gubihe » Fri Aug 31, 2018 12:10 pm

For English version click here

Witam. Do gry na naszym serwerze oprócz klienta autorstwa Cipsoftu i OTClienta rozwijanego przez społeczność graczy można łączyć się także za pomocą mobilnego portu OTClienta na platformę Android (od razu zaznaczę, że nie jestem autorem klienta, więc każdy przy odrobinie znajomości programowania i programów do kompilowania może stworzyć swoją wersję klienta, a po więcej wsparcia odsyłam na podforum OTLandu). Obecnie klient jest w wersji kodowej 0.2, a stały link do pobrania znajduje się w dziale downloadu na stronie lub bezpośrednio przez ten odnośnik. Brak klienta na Google Play jest spowodowany rozwiązaniami w kodzie klienta, które wymuszają obecność parametru "debug", a aplikacje w takim trybie nie mogą być publikowane na platformie Google. W związku z tym, aby zainstalować klienta należy manualnie pobrać plik .apk i zainstalować na swoim urządzeniu. Klient podczas instalacji prosi jedynie o dostęp do wewnętrznej pamięci (celem zapisu i odczytu plików wymaganych do gry).

Image

Przy uruchomieniu aplikacja wyświetli ekran ładowania który za pierwszym razem potrwa dłużej niż kolejne uruchomienia (w tym momencie pliki klienta są rozpakowywane z archiwum aplikacji na urządzenie użytkownika), a następnie pojawi się ekran logowania. Jeśli użytkownik nie posiada wymaganych plików gry (.spr oraz .dat) pojawi się także okno pobierania tych plików. Zaleca się, aby dane były pobierane za pomocą połączenia Wi-Fi, gdyż jest to około 50 MB.

Image

W obecnej postaci klient posiada następujące funkcjonalności ułatwiające rozgrywkę na ekranie dotykowym (w porównaniu do wersji OTClienta znanej z komputerów):
 • dłuższe przytrzymanie na ekranie powoduje wyświetlenie menu kontekstowego (prawy klik myszki)
 • ikony w górnej belce są powiększone
 • moduł ze strzałkami do sterowania postacią
 • moduł z klawiszami hotkey od F1 do F6 uruchamiający przypisane im akcje
Image

Aby zachęcić do testowania klienta i zgłaszania rzeczy koniecznych do poprawy (w grze lub tu na forum) każdy kto będzie grał za jego pomocą otrzyma większą ilość zdobywanego doświadczenia.

Cały proces, począwszy od instalacji aż do zalogowania został przedstawiony na poniższym filmie.


FAQ
 1. Aplikacja prosi o pliki w things/[wersja]/Tibia.dat lub Tibia.spr.
  Jako, że klient nie jest jeszcze w swojej ostatecznej formie, może się zdarzyć, że zawiesi się na etapie ładowania plików do pamięci telefonu lub na oknie pobierania plików gry. W tej drugiej sytuacji należy trochę sobie pomóc:
  1. pobrać plik .dat dla 8.60 lub 10.98
  2. pobrać plik .spr dla 8.60 lub 10.98
  3. w ustawieniach aplikacji wymusić zamknięcie aplikacji Rookgaard OTClient
  4. podłączyć urządzenie z komputerem i wgrać oba pliki (spr i dat) do "/sdcard/OTClient/data/things/{version}/" (ewentualnie "/storage/emulated/0/OTClient/data/things/{version}/") - {version} zmień na 860 lub 1098.
 2. Jak wgrać pliki?
  https://streamable.com/7adl8
 3. Spacja nie działa.
  Czasami zdarza się, że nie wykrywa spacji w konkretnej klawiaturze. Najlepsza opcją jest zmiana klawiatury w ustawieniach androida.
 4. Jak otworzyć plecak i przenosić przedmioty?
  https://streamable.com/tk3sa
 5. Jak zwiększyć obszar gry? (Wideo w języku portugalskim stworzone przez Flokk)

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 42
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Klient Android / Android client

Post by gubihe » Fri Aug 31, 2018 2:44 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello. To play on our server in addition to the client by Cipsoft and OTClient developed by the community of players, you can also connect using the OTClient mobile port on the Android platform (I'm not the author of the client, so everyone with a little knowledge of programming and compilation programs can compile their own version, and for more support I refer to OTLand subforum). Currently, the client is in version 0.2, and a download link can be found in download section on the website or directly via this link. Lack of client on Google Play is due to solutions in the client's code, which force the presence of the "debug" parameter, and applications in this mode can not be published on the Google platform. Therefore, to install the client, you must manually download the .apk file and install it on your device. During the installation, the client only asks for access to the internal memory (to save and read the files required for the game).

Image

At startup, the application will display the loading screen which will take longer for the first time than next executions (at this time the client files are unpacked from the application's archive to the user's device), and then the login screen will appear. If the user does not have the required game files (.spr and .dat), a window for downloading these files will also appear. It is recommended that data be downloaded via a Wi-Fi connection, as it is approximately 50 MB.

Image

In its current form, the client has the following functionalities to facilitate gameplay on the touch screen (in comparison to the version of OTClient known from PC):
 • longer holding on the screen displays the context menu (right mouse click)
 • the icons in the top bar are enlarged
 • touch module with arrows to control the character
 • touch module with hotkey keys from F1 to F6 that activates the actions assigned to them
Image

To encourage you to test our client and report the things needed to improve (in the game or here on the forum), anyone who plays with it will receive a greater amount of experience gained.


FAQ
 1. Application want files from things/[wersja]/Tibia.dat lub Tibia.spr.
  Client is not perfect, so you can get a freeze during loading files to memory or on download game files window. In second situation you can help yourself by doing that:
  1. download file .dat for 8.60 or 10.98
  2. download file .spr for 8.60 or 10.98
  3. in application settings you must force application close for Rookgaard OTClient
  4. connect android with PC and upload both files (spr and dat) to "/sdcard/OTClient/data/things/{version}/" (other place to check is "/storage/emulated/0/OTClient/data/things/{version}/") - {version} change for 860 or 1098.
 2. How to download and insert files?
  https://streamable.com/7adl8
 3. Space is not working.
  Sometimes space is not recognized in specific keyboard. The best option is to change keyboard in android settings.
 4. How to open backpack and move items?
  https://streamable.com/tk3sa
 5. How to increase game area? (Video in portuguese language by Flokk)

Locked