Paintball

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 42
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Paintball

Post by gubihe » Tue Jul 10, 2018 10:43 pm

For English version click here

Witam.

Tym wpisem chciałbym przybliżyć Paintball Event oraz najpotrzebniejsze informacje z nim związane. Obecnie event będzie uruchamiany jedynie ręcznie, przez kogoś z administracji, natomiast w przyszłości zasili zbiór eventów uruchamianych automatycznie w różne dni. Po jego uruchomieniu na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat:

Image

Od tej pory gracze chcący wziąć udział w evencie muszą w czasie 5 minut wejść do najbliższej świątyni oraz wypowiedzieć komendę "/paintball join" aby dołączyć. Jako potwierdzenie zostanie wyświetlony komunikat dla wszystkich na serwerze. Po tym, dopóki licznik nie dobiegnie końca, każdy oczekujący znajduje się na dachu jednego z budynków areny. Zanim rozpocznie się event za pomocą komendy "/paintball leave" można powrócić do swojego rodzinnego miasta. Po upływie 5 minut każdy kto pozostał na dachu zostanie przeniesiony w losowe miejsce na planszy i rozpocznie się trwająca 15 minut gra.

Image

Gra polega na strzelaniu za pomocą specjalnych run pociskami w stronę graczy, tak aby przeciwnik znalazł się na linii strzału. Celowanie bezpośrednio w graczy jest zablokowane (głównie z uwagi na ograniczenia oryginalnego klienta gry, który nie rozróżnia celowania bezpośrednio w gracza na ekranie gry oraz na battleliście), więc zadanie jest o tyle trudne, że należy celować za gracza. Pocisk leci z określoną prędkością, dlatego możliwe jest uniknięcie trafienia przez zejście z linii strzału. Pocisk może się rozbić na przeszkodzie (ścianie lub wyższym drzewie) bądź na graczu i każdy sposób jest odpowiednio pokazany na ekranie.

Image

Image

Za pomyślne trafienie innego gracza strzelający otrzymuje po 5 punktów do globalnego i meczowego rankingu, a raz wyeliminowany gracz nie może wrócić do gry. Event kończy się jeśli na planszy zostanie jedna osoba lub po 15 minutach jeśli graczy będzie nadal więcej. Niezależnie od tego, osoba pozostająca na arenie z największą ilością punktów meczowych zostaje zwycięzcą oraz dostaje dodatkowo 100 punktów do rankingu globalnego.

Image

Każdy z graczy rozpoczyna grę z jedną runą o 50 ładunkach. Zdobyte punkty można wymieniać na dwa rodzaje run:
  • Paintball Rune - dostępna jedynie podczas eventu u NPC na dachu południowego budynku na arenie, w przypadku gdyby początkowa runa się wyczerpała; koszt 1 ładunku to 0.1 punkta, czyli za pełną runę musimy "zapłacić" 10 punktów
  • Heavy Magic Missile Rune - dostępna u NPC zawsze, o ile mamy wolne punkty; koszt 1 ładunku to 0.2 punkta
NPC znajduje się na Luminis w pobliżu tarczy na której trenuje swoją celność.

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 42
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Paintball

Post by gubihe » Tue Jul 10, 2018 11:36 pm

Hello.

With this entry I would like to introduce the Paintball Event and the most needed information related to it. Currently, the event will be run only manually, by someone from the administration, and in the future will be credited with the set of events automatically launched on different days. After starting it, the appropriate message will appear on the screen:

Image

Since then players who want to take part in the event must enter the nearest temple within 5 minutes and say the command "/paintball join" to join. A message for everyone on the server will be displayed as confirmation. After that, until the counter is over, every waiting person is on the roof of one of the Arena buildings. Before event start you can leave with the "/paintball leave" command, you can return to your home town. After 5 minutes, everyone who remains on the roof will be moved to a random place on the board and the 15-minute game will start.

Image

The game consists of shooting with special projectiles towards the players, so that the opponent is on the line of fire. Aiming directly at players is blocked (mainly due to the limitations of the original game client, which does not distinguish between directly targeting the player on the game screen and on the battlelist), so the task is so difficult that you should aim behind the player. The missile flies at a certain speed, so it is possible to avoid being hit by a descent from the firing line. The projectile can break down in an obstacle (wall or higher tree) or on the player and each method is properly displayed on the screen.

Image

Image

For the successful hit of another player, the shooter receives 5 points for the global and match ranking, and once eliminated the player can not return to the game. The event ends if there is one person on the field or after 15 minutes if the players are still more than one. Regardless, the person remaining in the arena with the most points is the winner and gets an additional 100 points to the global ranking.

Image

Each player starts the game with one rune of 50 charges. Points can be exchanged for two types of runes:
  • Paintball Rune - available only during the event with the NPC on the roof of the southern building in the arena, in case the initial fleece is exhausted; the cost of one load is 0.1 point, i.e. for a full rune we have to pay 10 points
  • Heavy Magic Missile Rune - available from NPC always, if we have free points; the cost of one load is 0.2 point
The NPC is on Luminis near the shield on which he trains his accuracy.

Locked