Page 1 of 1

Taski / Tasks

Posted: Thu Apr 05, 2018 10:30 am
by Tugaon
For English version click here
 1. Co to jest?
  Są to dzienne misje za które zdobywamy reputację u NPC Volvig. W zależności od poziomu trudności dostajemy określoną liczbę doświadczenia i złota. Taski są podzielone na 4 poziomy trudności: easy, medium, hard, titan. Po zdobyciu określonej ilości reputacji mamy możliwość walki z bossem.
 2. Zasady:
  • Task można zabrać tylko raz na 22h 30 min.
  • Z bossem można walczyć raz na 2 dni.
  • Gracz musi przynieść określoną liczbę przedmiotów - możliwe przynoszenie częściowej ilości.
  • Gracz musi zabić określoną liczbę potworów.
  • Mnożnik tasków odblokowuje się po osiągnięciu 20 punktów i rośnie co 10 punktów o x1. Zaczynając na 20 punktach od x2 do max x10.
  • Maksymalnie można mieć aktywne 3 zadania.
  • W każdej chwili można zrezygnować z jakiegoś zadania. - Zadanie zostaje wyzerowane, co oznacza, ze po jego ponownym starcie będzie liczone od zera!
  • Informacje o przyjętych zadaniach lub randze można sprawdzić komendą: !tasks, !tasks rank, !tasks check, !tasks boss, !tasks cost.
   Image
  • Nagrodą za zabicie określonej liczby potworów jest 10% od wartości doświadczenia jakie gracz zdobył podczas jego wykonywania.
   Image
  • Nagrodą za dostarczenie odpowiedniej ilości przedmiotów jest 120% wartości przedmiotów podczas sprzedaży u NPC Toma oraz od 2% do 8% punktów doświadczenia wymaganych na kolejny poziom.
   Image
 3. Gdzie rozpocząć?
  NPC Volvig znajduje się na wyspie Glacius zaraz obok statku.
  Image

Re: Taski / Tasks

Posted: Sat Apr 07, 2018 5:28 pm
by Tugaon
 1. What it is?
  It's daily mission to gain reputation from NPC Volvig. Every mission level have other amount of gold and experience to gain. Tasks are separated to 4 levels: easy, medium, hard, titan. After obtaining specific amount of reputation we gain possibility to fight with boss.
 2. Rules:
  • Task can be accepted only one time per 22 hours 30 minutes.
  • Boss fight can be accepted only one time per 2 days.
  • Player must bring specific amount of items - can be split into pieces.
  • Player must kill specific amount of monsters.
  • Task multiplier will be available after 20 points and will increase with every 10 points by x1. Beginning at 20 points from x2 to max x10.
  • Player can have accepted only 3 tasks at the same time.
  • At every moment task can be cancelled. - Task will be reset, so after accepting this task again you must start from beggining!
  • Informations about accepting tasks or current rank can be checked using commands: !tasks, !tasks rank, !tasks check, !tasks boss, !tasks cost.
   Image
  • Reward for killing specific amount of monsters is 10% exp from gained task exp.
   Image
  • Reward for bringing specific amount of items is 120% gold from value of all bringed items after selling them to NPC Tom and from 2% to 8% exp points needed for next level.
   Image
 3. Where to start?
  NPC Volvig is on Glacius island near ship.
  Image