Wyzwania / Challenges

Locked
Tugaon
Mod
Posts: 24
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Wyzwania / Challenges

Post by Tugaon » Thu Aug 01, 2019 12:59 pm

For English version click here
 1. Aktywne wyzwania
  Aktualnie aktywne wyzwania można sprawdzić w questlogu, bądź na jednej z tablic znajdujących się obok biblioteki.
  Image
 2. Sposób działania:
  • Losowane są 4 wyzwania.
  • Wyzwania są aktywowane w momencie sprawdzenia ich na tablicy.
  • Wyzwania można ukończyć do następnego zapisu serwera.
  • Im więcej wyzwań zostanie ukończonych, tym większa szansa na dodatkową nagrodę.
  • Odebranie nagrody jest możliwe raz dziennie po wykonaniu przynajmniej jednego wyzwania.
  • Po odebraniu nagrody, niezaliczone wyzwania będą nadal możliwe do zaliczenia, lecz nie dają żadnych korzyści.
  • NPC Qusto znajduje się w bibliotece.
 3. Wyzwania:
  • Zabij 500 potworów.
  • Przynieś przedmioty i uzbieraj 500 punktów - Listę przedmiotów wraz z punktami można sprawdzić u NPC.
  • Wytwórz 15 przedmiotów.
  • Ulepsz 35 przedmiotów.
  • Wykonaj 3 taski.
  • Wytwórz 3 potrawy.
  • Oskóruj 500 potworów.
  • Wyłów 250 ryb.
  • Zabij bossa.
  • Zadaj 250.000 obrażeń.
  • Wydobądź 150 minerałów.
 4. Możliwe nagrody:
  • Wykonane wyzwania: 1/4
   10x platinum coin, 3x small diamond, 5x chicken feather, 3x bear paw, 3x wolf paw, 3x iron ore, 3x minotaur leather, 3x honeycomb, 3x turtle shell
  • Wykonane wyzwania: 2/4
   15x platinum coin, 10x chicken feather, 5x small diamond, 5x turtle shell, 5x iron ore, 5x bear paw, 5x wolf paw, 5x minotaur leather, 5x honeycomb, 3x blue piece of cloth, 3x green piece of cloth, 3x yellow piece of cloth, 3x brown piece of cloth
  • Wykonanie wyzwania: 3/4
   20x platinum coin, 10x viper star, 15x chicken feather, 7x small diamond, 10x heaven blossom, 7x turtle shell, 7x iron ore, 7x bear paw, 7x wolf paw, 7x minotaur leather, 7x honeycomb, 5x blue piece of cloth, 5x green piece of cloth, 5x yellow piece of cloth, 5x brown piece of cloth, 5% do następnego poziomu, 1x crystal coin, 1x piece of hell steel, 1x piece of royal steel, 1x piece of draconian steel, 1x rusty item (common)
  • Wykonane wyzwania: 4/4
   25x platinum coin, 25x viper star, 25x chicken feather, 10x small diamond, 15x heaven blossom, 10x turtle shell, 10x iron ore, 10x bear paw, 10x wolf paw, 10x minotaur leather, 10x honeycomb, 7x blue piece of cloth, 7x green piece of cloth, 7x yellow piece of cloth, 7x brown piece of cloth, 10% do następnego poziomu, 1x red surprise bag, 1x ankh, 1x flask of rust remover, 1x stamina potion, 1x camouflage backpack, 1x fur backpack, 3x crystal coin, 1x deer trophy, 1x minotaur trophy, 1x rusty item (semi-rare)
  Jak zostało wspomniane wyżej, odebranie nagrody jest możliwe po wykonaniu przynajmniej jednego wyzwania. W momencie kiedy gracz posiada wykonanych więcej wyzwań, bazowa szansa (10%) na dodatkową nagrodę rośnie wraz z liczbą wykonanych wyzwań, czyli pierwsze ukończone wyzwanie pozwala na odebranie nagrody, natomiast wykonanie każdego kolejnego zwiększa szansę na dodatkową nagrodę.

Tugaon
Mod
Posts: 24
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Wyzwania / Challenges

Post by Tugaon » Thu Aug 01, 2019 1:14 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej
 1. Active challenges
  Actual active challenges can be checked in quest log or on one of blackboards near library.
  Image
 2. How it works:
  • 4 challenges are drawn.
  • Challenges are active after checking them on blackboard.
  • Challenges can be done only before next server save.
  • More challenges done, better chance to got additional reward.
  • Collecting a reward is only available one time per day after completing minimum one challenge.
  • After claim a reward, challenges that are not complete will be available to complete, but without benifits.
  • NPC Qusto is located in library.
 3. Challenges:
  • Kill 500 monsters.
  • Bring items and collect 500 points - List of items and points is available from NPC.
  • Create 15 items.
  • Upgrade 35 items.
  • Complete 3 tasks.
  • Create 3 dishes.
  • Try to skin 500 monsters.
  • Fish out 250 fishes.
  • Kill a boss.
  • Deal 250.000 damage.
  • Mine 150 minerals.
 4. Possible rewards:
  • Completed challenges: 1/4
   10x platinum coin, 3x small diamond, 5x chicken feather, 3x bear paw, 3x wolf paw, 3x iron ore, 3x minotaur leather, 3x honeycomb, 3x turtle shell
  • Completed challenges: 2/4
   15x platinum coin, 10x chicken feather, 5x small diamond, 5x turtle shell, 5x iron ore, 5x bear paw, 5x wolf paw, 5x minotaur leather, 5x honeycomb, 3x blue piece of cloth, 3x green piece of cloth, 3x yellow piece of cloth, 3x brown piece of cloth
  • Completed challenges: 3/4
   20x platinum coin, 10x viper star, 15x chicken feather, 7x small diamond, 10x heaven blossom, 7x turtle shell, 7x iron ore, 7x bear paw, 7x wolf paw, 7x minotaur leather, 7x honeycomb, 5x blue piece of cloth, 5x green piece of cloth, 5x yellow piece of cloth, 5x brown piece of cloth, 5% do następnego poziomu, 1x crystal coin, 1x piece of hell steel, 1x piece of royal steel, 1x piece of draconian steel, 1x rusty item (common)
  • Completed challenges: 4/4
   25x platinum coin, 25x viper star, 25x chicken feather, 10x small diamond, 15x heaven blossom, 10x turtle shell, 10x iron ore, 10x bear paw, 10x wolf paw, 10x minotaur leather, 10x honeycomb, 7x blue piece of cloth, 7x green piece of cloth, 7x yellow piece of cloth, 7x brown piece of cloth, 10% do następnego poziomu, 1x red surprise bag, 1x ankh, 1x flask of rust remover, 1x stamina potion, 1x camouflage backpack, 1x fur backpack, 3x crystal coin, 1x deer trophy, 1x minotaur trophy, 1x rusty item (semi-rare)
  As mentioned above, collecting a reward is possible after completing minimum one challenge. At the moment when player has done more challenges, base chance (10%) for additional reward is raising with every completed challenge, so first completed challenge give possibillity to collect reward. Completed more challenges will raise chance to additional reward.

Locked