Skill system

Locked
User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 50
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Skill system

Post by gubihe » Mon Apr 06, 2020 1:14 pm

For English version click here

Witam.

Ten wpis przybliży sposób przyrostu skilli od pewnego poziomu na naszym serwerze. Gracze z brakiem profesji mają najbardziej powolny przyrost skilli (identyczny jak Sorcerer na serwerach z mainlandem). Na pewnym poziomie awans o oczko wyżej to już nie dni lub tygodnie, a miesiące, czy wręcz lata (kalkulator skilli jest dostępny na naszym Wiki - https://wiki.rookgaard.pl/). Aby spowodować, by przyrost ponownie był zauważalny została wprowadzona minimalna granica skilli, po których przyrost będzie taki sam, a wynosi ona:
  • 38 dla fist fighting oraz shielding
  • 28 dla club, axe, sword
  • 29 dla distance fighting
Przykładowo, gracz który trenuje 12 godzin dziennie wykona 151 200 uderzeń (12 * 60 * 60 sekund dziennie * 7x skill rate na Fixerze / 2 ponieważ gracz wykonuje uderzenie co 2 sekundy). Z 28 na 29 club fighting gracz potrzebuje 13 107 200 uderzeń, zatem wykonując ich średnio 151 200 dziennie zajmie mu to 86 dni. Natomiast z poziomu 29 na 30 potrzeba już na to 173 dni. 1% na takim poziomie to prawie 2 dni 12-godzinnego ciągłego treningu. Fist fighting i shielding ma nieznacznie szybszy przyrost (a shielding dodatkowo działa dla 2 potworków uderzających gracza), zatem granica jest odpowiednio wyższa.

Wprowadzając dolną granicę spowodowaliśmy, że gracz który awansuje z 28 na 29 (lub z 32 na 33 itd.) sword fighting w zakładce Skills będzie widział właściwy skill jaki zdobył, będzie zadawał obrażenia zgodne z nowym skillem, natomiast przyrost zawsze będzie jakby wciąż miał 28 poziom (86 dni na kolejny poziom przy 12-godzinnym treningu dziennie).

User avatar
gubihe
Site Admin
Posts: 50
Joined: Wed Apr 04, 2018 12:44 pm
Location: Białystok
Contact:

Re: Skill system

Post by gubihe » Mon Apr 06, 2020 1:19 pm

Kliknij tutaj by przejść do wersji polskiej

Hello.

This entry will show how increase skills from a certain level works on our server. Players with no profession have the slowest skill increase (identical to Sorcerer on servers with mainland). At a certain level, advancement one point higher is not days or weeks, but months or even years (the skill calculator is available on our Wiki - https://wiki.rookgaard.pl/). To make the increase visible again, a minimum skill limit has been introduced, after which the increase will be the same, and it is:
  • 38 for fist fighting and shielding
  • 28 for club, axe, sword
  • 29 for distance fighting
For example, a player who trains 12 hours a day will make 151,200 hits (12 * 60 * 60 seconds per day * 7x skill rate on Fixera / 2 because the player makes a hit every 2 seconds). From 28 to 29 club fighting the player needs 13 107 200 strokes, so doing them on average 151 200 a day it will take him 86 days. However, from level 29 to 30, 173 days are needed. 1% at this level is almost 2 days of continuous 12-hour training. Fist fighting and shielding has slightly faster growth (and shielding also works for 2 monsters hitting the player), so the limit is correspondingly higher.

By introducing the lower limit, we caused the player who will advance from 28 to 29 (or from 32 to 33 etc.) sword fighting in the Skills tab will see the correct skill he has acquired, will deal damage according to the new skill, while the increase will always be as if he still had 28 level (86 days for the next level with 12 hours of training per day).

Locked