Dzienne zadania / Daily Quests

Locked
Tugaon
Site Admin
Posts: 50
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Dzienne zadania / Daily Quests

Post by Tugaon » Wed Feb 05, 2020 11:32 am

Click here for English version
 1. Mill Family
  Historia: Willie i Billiy... kuzyni których podzielił rzut kością. Jednak tym razem rzut kością nie może zadecydować o ich dalszych losach. Obaj potrzebują pomocy, lecz nie potrafią pomóc sobie nawzajem. Samotna praca w młynie potrafi być ciężka, dlatego dodatkowa para rąk zawsze się przyda. Nie zapominając o odpowiedniej nagrodzie!
  Npc: Willie, Billy.
  Zadanie: Przyniesienie 100 pszenicy.
  Nagroda: 100 gp.
  Dodatkowe informacje: Można pomóc tylko jednemu.
 2. Rat Plague
  Historia: Miejsce w które nikt się nie zapuszcza, gdzie jest ciemno, śmierdzi. Idealne miejsce dla stworzeń, które są problemem. Nie dość, że te stworzenia szybko się rozmnażają, to czasami wychodzą na powierzchnię co powoduje chaos. Mowa tutaj oczywiście o szczurach. Zapewne strażnicy chcieliby mieć z nimi święty spokój, dlatego oferują nagrodę za każdego gryzonia.
  Npc: Strażnicy w miastach.
  Zadanie: Zabić 50 szczurów.
  Nagroda: 100 gp.
 3. Gulzer Practices
  Historia: Przez lata człowiek posługujący się tylko jednym rodzajem broni, może czasami popaść w monotonię. Jeśli jednak człowiek kocha to co robi, wtedy monotonia może zostać zamieniona na szlifowanie umiejętności. Zwłaszcza jeśli człowiek ma dużo wolnego czasu.
  Npc: Gulzer.
  Zadanie: Przynieść 100 strzał.
  Nagroda: 300 gp.
 4. Storm
  Historia: Bycie kapitanem nie jest łatą rzeczą. Zwłaszcza jeśli nie dysponujemy dużym statkiem. W przypadku sztormu lub innej niefortunnej dla kapitana sytuacji, musi on zachować zimną krew oraz dbać o swój statek by pozostał w jak najlepszej kondycji. Jednak z drugiej strony naprawa mniejszego statku może okazać się dużo łatwiejsza, chociażby ze względu na koszty.
  Npc: Captain Jack.
  Zadanie: Przynieść 10 desek.
  Nagroda: 500 gp.
 5. Christmas Cookies
  Historia: Czas świąt to etap pełen przygotowań. Tutaj trzeba pomóc z dekoracjami, tutaj z prezentami i w końcu zostaje mało czasu na inne czynności. W grupie może nie być to tak uciążliwe jak bycie samemu, lecz zawsze znajdzie się ktoś chętny do pomocy.
  Npc: Ruprecht.
  Zadanie: Przynieść 100 ciastek i mleko.
  Nagroda: Christmas present bag.
  Dodatkowe informacje: Dostępne tylko w Święto Bożego Narodzenia.
 6. Christmas Escape Plan
  Historia: Czy to zwierzę czy człowiek, odpoczywać musi. Jednak jeśli ktoś nie pracuje całymi dniami, a tylko w danym dniu w roku to robi się leniwy i ucieka od swoich obowiązków. Pozostaje go tylko zmotywować!
  Npc: Santa Claus.
  Zadanie: Złapać 3 renifery.
  Nagroda: Christmas Token.
  Dodatkowe informacje: Dostępne tylko w Święto Bożego Narodzenia.
Last edited by Tugaon on Wed Feb 05, 2020 11:44 am, edited 1 time in total.
Reason: Dodanie linku do angielskiej wersji

Tugaon
Site Admin
Posts: 50
Joined: Wed Apr 04, 2018 5:30 pm

Re: Dzienne zadania / Daily Quests

Post by Tugaon » Wed Feb 05, 2020 11:44 am

Kliknij tutaj aby przejść do polskiej wersji
 1. Mill Family
  History: Willie i Billiy... cousins separated by dice toss. Now dice toss can't decide about their fate. Both need help, but they cannot help themselves. Lonely work in a mill can be hard, That's why additional pair of hands is needed. Don't forget about reward!
  Npc: Willie, Billy.
  Task: Bring 100 bunches of wheat.
  Reward: 100 gp.
  Additional information: You can help only one.
 2. Rat Plague
  History: A place where nobody ventures, where it is dark, it smells. An ideal place for creatures that are a problem. Not only that, these creatures reproduce quickly, sometimes they come to the surface, which causes chaos. Of course, we are talking here about rats. Probably the guards would like to have peace of mind with them, which is why they offer a reward for each rodent.
  Npc: Guaards in cities.
  Task: Kill 50 rats.
  Reward: 100 gp.
 3. Gulzer Practices
  History: Over the years, a man using only one type of weapon can sometimes fall into monotony. However, if a man loves what he does, then monotony can be turned into grinding skills. Especially if a person has a lot of free time.
  Npc: Gulzer.
  Task: Bring 100 arrows.
  Reward: 300 gp.
 4. Storm
  History: Being a captain is not an easy thing. Especially if we don't have a large ship. In the event of a storm or other unfortunate situation for the captain, he must remain cool and take care of his ship to remain in the best condition. On the other hand, repairing a smaller ship may be much easier, at least because of the cost.
  Npc: Captain Jack.
  Task: Bring 10 pieces of wood.
  Reward: 500 gp.
 5. Christmas Cookies
  History: Christmas time is a stage full of preparation. Here you need to help with decorations, here with gifts and finally there is little time for other activities. In a group this may not be as burdensome as being alone, but there will always be someone willing to help.
  Npc: Ruprecht.
  Task: Bring 100 cookies and a vial of milk.
  Reward: Christmas present bag.
  Additional information: Only available on Christmas.
 6. Christmas Escape Plan
  History: Whether animal or human, he must rest. However, if someone does not work for days, but only on a given day of the year, they get lazy and run away from their duties. It remains only to motivate him!
  Npc: Santa Claus.
  Task: Catch 3 reindeers.
  Reward: Christmas Token.
  Additional information: Only available on Christmas.

Locked